Tekstikoko
 
  • crochet-1481702-1920.jpg
  • dsc-0020.jpg
  • dsc-0001.jpg
  • dsc-0006.jpg
 

Somero-opiston Taidekoulu

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla. Taiteen perusopetus on lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Taidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kuvataiteen opiskelua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Opiskelu pohjautuu oppilaan visuaalisen ajattelun ja taidon kehittämiseen. Opintojen aikana oppilas saa yleissivistävää tietoa kuvataiteesta, sen taustoista ja kehittymisestä tähän päivään. Tämä avaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää ihmisyyttä, kulttuurien välisiä eroja sekä yhteneväisyyksiä ja sitä kautta taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opintoihin kuuluvien harjoitusten avulla kehitetään oppilaan luovaa ajattelua, motorisia taitoja ja kykyä hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti.

Taidekoulun arvoperustana on tasa-arvoinen ihmiskäsitys ja ekologiset työtavat sekä materiaalit. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden omaehtoista ilmaisua, tulkintaa ja arvottamisia. Opetus antaa valmiuksia hakeutua myöhempiin alan opintoihin.

Someron kaupungin sivistyslautakunta on hyväksyny 18.6.2019 Somero-opiston Taidekoulun taiteen perusopetuken opetussuunnitelman, johon pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.

Somero-opiston Taidekoulun taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >> 

Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Aikuisten ryhmissä kurssimaksu ei sisällä harjoituksissa käytettäviä materiaaleja.

Valmentavat opinnot

Taidekoulu tarjoaa varhaisiän opetusta esikouluikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteen perusopetuksen tavoitteita.

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitettavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan taiteen perusopetuksen ryhmän kanssa.

Valmentavan opetuksen ryhmään otetaan 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston kursseille 19.8.2019 klo 17.30 alkaen internetissä tai puhelimitse.

1050101 TAITEEN PERUSOPETUS VALMENTAVA – 6–7-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.30–18.30
12.9.2019–28.11.2019 ja 9.1.2020–23.4.2020
Kurssimaksu 43,50 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Taiteen perusopetukseen valmentava kurssi on tarkoitettu esikoululaisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille. Ryhmässä tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. . Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella.

Kurssit ovat täynnä, mutta mahdollisia myöhemmin vapautuvia paikkoja ja puuttuvien opintojen korvaavuuksia voi tiedustella suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

1050102 TAITEEN PERUSOPETUS 2 – 8-9-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–18.30
27.8.2019–10.12.2019 ja 7.1.2020–21.4.2020
Kurssimaksu 65,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä.

1050104 TAITEEN PERUSOPETUS 4 – 10–11-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 15.15–16.45
26.8.2019–9.12.2019 ja 13.1.2020–4.5.2020
Kurssimaksu 65,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin aistihavaintoihin lähiympäristöstä.


Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan.

Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

1050105 TAITEEN PERUSOPETUS; GRAAFINEN SUUNNITTELU – 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–19.00
26.8.2019–9.12.2019
Kurssimaksu 65,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opinnoissa keskitytään viestintä- ja markkinointisuunnittelun alkeisiin. Suunnittelussa kehitetään visuaalisen ilmaisun taitoja joko perinteisesti tai digitaalisesti erilaisten pakkaus-, juliste- ja logo-tehtävien avulla.

1050106 TAITEEN PERUSOPETUS; OMAT KUVAT – 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.15
29.8.2019–12.12.2019 ja 9.1.2020–23.4.2020
Kurssimaksu 95,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opinnoissa keskitytään oppilaan omaan tavoitteelliseen kuvailmaisuun ja hänelle merkitykselliseen kuvantekemiseen. Oppilasta rohkaistaan käyttämään hänelle soveltuvaa piirustusta ja maalausta yhdistelevää työskentelytapaa sekä kuvallisen kerronnan ja väri-ilmaisun keinoja. Teosten suunnittelun lähtökohdissa kannustetaan oppilasta tarkastelemalla taiteiden- ja tieteidenvälisyyttä ja arvojen merkitystä omassa elinympäristössä sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Aikuisten taiteen perusopetus

Aikuisten yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen perusopetuksen kesto on yhteensä 500 oppituntia, joka jakaantuu yhteisiin opintoihin 300 ot ja teemaopintoihin 200 ot. Opintojen kokonaiskesto on kolme-neljä vuotta.

Yhteiset opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa, tästä ajasta yhden lukuvuoden kokonaiskesto on 150 ot. Teemaopinnot suoritetaan yhdessä tai kahdessa vuodessa, opetustarjonnan ja päättötyön valmistumisen nopeuden mukaisesti. Opiskeluaika sisältää myös itsenäisen työskentelyn osuuksia.

Opintoja tarjotaan aloitettavaksi kolmen vuoden välein, edellisten opintojen loputtua. Opiskelijoilta velvoitetaan säännöllistä läsnäoloa ja sitoutumista opintojen ajan. Opiskelijoille lähetetään tarkemmat tavoitteet ja sisältöalueet lukukauden alussa.

Aikuisten opintojen tavoitteena on syventää aikuisen oppijan henkilökohtaista suhdetta kuvataiteeseen sekä tukea hänen identiteettiään taiteentekijänä.

Opetuksessa perehdytään monipuolisesti nykytaiteelle ominaisiin toimintatapoihin, ilmaisukeinoihin ja käsitteisiin sekä tunnistetaan itselle merkityksellisiä kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opinnot kehittävät käsitteellistämisen, sanallistamisen ja kriittisen ajattelun valmiuksia.

Opiskelijaa ohjataan pitkäjänteisten oppimistavoitteiden asettamiseen, elämänhistoriansa ja -kokemustensa tutkimiseen taiteellisen toiminnan lähtökohtana sekä oman kuvallisen ilmaisun kriittiseen reflektointiin.

Aikuisten taiteen perusopetuksen vastuuopettajana toimii suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen.

1050107 AIKUISTEN TAITEEN PERUSOPETUS; YHTEISET OPINNOT – ATPO 1

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.00–20.15
28.8.2019–4.12.2019 ja 8.1.2020–20.5.2020
Kurssimaksu 252,00 €

Lukuvuoden opettajina vuorottelevat Hanna Saarikoski, Tea Tikka, Anne Turkulainen, Antero Kare ja Tommi Toija.

Aikuisten kuvataiteen perusopinnot kestävät kaikkiaan 3–4 vuotta, jonka aikana opiskelija sitoutuu osallistumaan kesäkuukausia lukuun ottamatta viikoittaiseen opetukseen. Ensimmäisen lukuvuoden opetus sisältää useita opintojaksoa, joilla kullakin on oma nimike ja oppimisalue kuvataiteessa. Kutakin jaksoa vetää aihe-alueeseen perehtynyt yksi tai useampi opettaja. Ryhmän kokoontumisajat voivat vaihdella.

Ryhmään otetaan 18 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston kursseille 19.8.2019 klo 17.30 alkaen internetissä tai puhelimitse.

Sivu päivitetty 28.6.2019 | Riitta Ryhtä