sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Lasten ja nuorten oppiminen ei suju kaikilla samalla tavalla. Henkilökohtainen tilanne ja kehitysvaihe vaikuttavat oppimiseen. Oppimista tapahtuu myönteisessä ilmapiirissä ja siksi oppimisympäristöön ja oppimisen tukeen kiinnitetään huomiota. Lapsella ja nuorella on oikeus saada omien kykyjensä ja senhetkisen tilanteensa mukaista opetusta.

Noudatamme perusopetuslain mukaista kolmiportaista tukimallia:

1. yleinen tuki, 2. tehostettu tuki ja 3. erityinen tuki. 

 • Ennen tuen tason muuttamista arvioidaan jo toteutettujen tukitoimien riittävyys sekä asetettujen tavoitteiden toteutuminen yhteistyössä kodin kanssa.
 • Jos oppilas on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet eikä tarvitse enää suunniteltuja tukitoimia, tukitoimissa siirrytään kevyemmän tuen tasolle. 
 • Jos oppilas ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita ja tukitoimet eivät ole olleet riittävät, tukitoimissa siirrytään vahvemman tuen tasolle. 

Kolmiportaisen tuen eri vaiheissa käytetään mm. seuraavia tukimuotoja: eriyttäminen, oppilaanohjaus, oppilashuollon tuki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, apuvälineet, koulunkäynninohjaajan/avustajan palvelut sekä muut ohjaus- ja tukipalvelut.

1. Yleinen tuki ja 2. tehostettu tuki

Yleisen ja tehostetun tuen tukimuotoja ovat esim.

 • tukiopetus  (tilapäiset pulmat opinnoissa)
 • osa-aikainen erityisopetus 
 • eriyttäminen

Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja, jolla ei ole omaa nimikkoluokkaa oppilaineen, vaan joka opettaa päivän aikana oppilaita eri luokista joko pienessä ryhmässä tai samanaikaisopetuksena oppilaan omassa kotiluokassa.

 • Jos oppilaan tuen taso on tehostettu, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilaan opettajien kanssa.
 • Tehostetun tuen tukimuotona voidaan käyttää myös painoalueita, jolloin opiskellaan sovitut oppisisällöt. Tämä vaikuttaa arviointiin ja oppiaineen painoalueiden arvioinnin kriteerit avataan oppilaalle sekä huoltajille.

Jos em. tukitoimet eivät riitä, oppilaan tuen tasoa vahvistetaan erityiseen tukeen.

3. Erityinen tuki

 • Huoltajat hakevat lapselleen erityistä tukea ja hakemuslomake täytetään yhdessä koulun/päiväkodin henkilökunnan kanssa. Hakemukseen lisätään tarvittavat liitteet (pedagoginen selvitys ja mahdolliset asiantuntijalausunnot).
 • Sivistysjohtaja tekee päätöksen hakemuksen ja liitteiden pohjalta.
 • Jos erityistä tukea ei enää tarvita, huoltaja hakee tarkistamista tai päätöksen purkua em. lomakkeella. Sivistysjohtaja tekee asiasta päätöksen.

Opetus erityisen tuen tasolla voidaan toteuttaa joko inklusoituna tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä tai kokoaikaisessa erityisopetuksessa.

 • Erityisen tuen tasolla oppivelvollisuus voi olla myös pidennetty, jolloin sitä haetaan usein jo pari vuotta ennen koulunaloitusikää, jos vaikeudet ovat merkittäviä ja sen kaltaisia, että ajatellaan, ettei lapsi pysty selviytymään koulun tavoitteista 9 vuodessa.
 • Yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaista opetusta annetaan silloin, kun oppilas ei pysty saavuttamaan yleisopetuksen tavoitteita. Yksilöllistetty oppimäärä voi olla yhdessä tai useammassa/kaikissa oppiaineissa.
 • Arviointi perustuu päätöksen mukaisesti joko yleisiin tai yksilöllistettyihin tavoitteisiin. Tavoitteet kirjataan HOJKSiin.
 • Oppilaalle, jonka tuen taso on erityinen tuki, on tehtävä HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa. Mukana on hyvä olla myös muut lasta tukevat yhteistyötahot.

Somerolla kokoaikaisen erityisopetuksen ryhmät ja toiminta-alueittain opiskeleva TOP-ryhmä löytyvät Joensuun alakoululta ja Kiiruun yläkoululta. Kaikilla kouluilla on tarjolla osa-aikaista erityisopetusta. 

 ______________________________________________________

Oppimisen tuen tavoitteena on tukea jokaista oppijaa kohti omia oppimisedellytyksiään vastaavaa kasvua ja kehitystä. Tarpeeksi ajoissa saatu tuki ja kaikkien osallisten (opettajan, huoltajien, oppilaan) sitoutuminen suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen ovat avainasemassa.  

Tuen taso ja vahvuus vaihtelee joustavasti tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Jos sinulla tai lapsellasi on oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä kysymyksiä tai epäselvyyksiä, älä jää niitä miettimään, vaan ota yhteyttä kouluun. Mietitään yhdessä! 

 

Päivitetty 30.11.2023/JS