Tekstikoko
 
someron-lukio.png
 
Kasvatus ja koulutus

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäisevyys sekä suunnitelmallisuus. Opiskeluhuoltotyön painopiste on yhteisöllisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä. Tämän lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuolto toteutetaan monialaisessa yhteistyössä ja työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan sekä huoltajaan. Tavoitteena on myös opiskelijan ja huoltaja osallisuuden tukeminen.

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 2 ja 3 §.]

Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 §.)

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 §.)                              

Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt

Oppilaitoskohtainen opiskelijahuoltoryhmä on koulun eräänlainen hyvinvointiryhmä. Someron lukion opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta yksikössä. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran jaksossa ja ryhmää johtaa rehtori/opinto-ohjaaja. Puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii koulun rehtori. Someron lukion yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäsenet ovat rehtori, vararehtori, opinto-ohjaaja, opiskelijakunnan ohjaava opettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, etsivä nuorisotyöntekijä sekä tarvittaessa erityisopettajajäsen. Opiskelijakunnan hallituksella on edustus yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä. Myös muut opiskelijat ovat tervetulleita ryhmään. Opiskelijahuoltoryhmä voi kutsua konsultaationa kokouksiin opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyötahojen edustajia.

Lukion yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kerää palautetta työstään. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen voidaan suunnata kyselyjä liittyen opiskeluhuollon kehittämiseen. Saatu palaute ohjaa yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminnan kehittämistä.

Opiskelijahuollon palvelut

Opiskelijahuollon palveluilla tarkoitetaan palveluita, joita ovat opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut. Nämä palvelut ovat maksuttomia.

Koulupsykologille ja -kuraattorille voi lapsi tai nuori tulla oma-aloitteisesti tai jonkun aikuisen ohjaamana. Usein ohjaukset tulevat esim. kouluterveydenhoitajalta tai opettajilta. Myös vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin ja -kuraattoriin.

Terveydenhoitaja

Tanja Stark

p. 044-7791 254

Kouluterveydenhoitaja vastaa opiskelijan fyysisen ja psyykkisen kasvun sekä kehityksen seuraamisesta, määräaikaistarkastuksien toteuttamisista, antaa ensiapua ja ohjaa oikeaan hoitoon.

Koulukuraattori

Sari Ojuva
p. 044-7791452
sari.ojuva (a) somero.fi

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista opiskelijan kanssa mm. koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä; esim. erilaisten sopimusten tekeminen koulunkäyntiin liittyen sekä ristiriitatilanteiden sovitteluissa mukana oleminen.

Koulukuraattori myös neuvoo ja tukee vanhempia, opettajia ja muita viranomaisia kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä, sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämisessä. Koulukuraattori etsii ratkaisuja ja välittää tietoa saatavilla olevista palveluista.

Koulukuraattorin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja kuraattoria sitoo vaitiolovelvollisuus. Asioista, jotka ovat tulleet esille luottamuksellisissa keskusteluissa, annetaan tietoa vain, mikäli se on välttämätöntä ja vain siinä määrin kuin on sovittu.

Koulupsykologi

Kimmo Virtanen

p. 044-7791259

kimmo.virtanen (a) somero.fi

Koulupsykologin työhuone löytyy Joensuun koululta.

Koulupsykologin työsarkana ovat erilaiset oppimisvaikeuksien tutkimukset ja selvitykset sekä niistä annettavat suositukset, sekä erilaiset mielenterveyteen liittyvät selvitykset ja mahdolliset hoitoonohjaukset.

Koulupsykologi tekee opiskelijan kanssa erilaisia oppimisvalmiuksia mittaavia testejä kartoittaakseen vaikeuksien syitä. Koulupsykologi auttaa opiskelussa tarvittavien tukitoimien suunnittelussa ja kirjoittaa tarvittavat lausunnot ylioppilastutkintolautakunnalle.  Jos ylioppilaskokelaalla on luku- tai kirjoitushäiriö (lukihäiriö) ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, kokelaan tulee hankkia lukihäiriötä koskeva selvitys ylioppilastutkintolautakunnalle.

Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja psykologia sitoo vaitiolovelvollisuus. Koulupsykologi ei anna varsinaista terapiaa, mutta tapaa nuoria tukikäynti-tyyppisesti erilaisissa psyykkisissä tai sosiaalisissa pulmatilanteissa. Tarvittaessa opiskelijan ja perheen kanssa yhdessä mietitään jatkotutkimusten ja -hoidon tarvetta.

 


Wilma 

Lukio Facebookissa

 

Someron lukion yhteystiedot

Someron lukio
Kiiruuntie 4
31400 Somero

Rehtori Merja Klemola
p. 044 7791 260

Vararehtori Sirpa Rietz
p. 040 1268 263

Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari
p. 044 7791 262

Opettajat, p. 040 1268 255
Kanslia, p. 040 1268 251