Tekstikoko
 
someron-lukio.png
 
Kasvatus ja koulutus

Someron lukion järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen tavoitteet

Järjestyssääntöjen tavoitteena on kasvattaa sosiaaliseen ja eettiseen vastuuseen sekä ylläpitää työrauhaa ja järjestystä koulussa. Järjestyssäännöt takaavat opiskelijoille oikeuden tehokkaaseen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja opinto-ohjaukseen sekä turvalliseen opiskeluympäristöön. Järjestyssäännöt antavat opettajille mahdollisuuden mielekkääseen ja tulokselliseen opetustyöhön. Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

2. Someron lukion toimintaympäristö

Someron lukio toimii pääosin Kiiruun koulukeskukksessa sekä koulun käyttöön osoitetuissa muissa tiloissa ja käyttää koululle osoitettuja alueita opetussuunnitelman mukaiseen toimintaansa.

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä muu koulun toimintaan käytettävä ajankohta.

Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulualueen ulkopuolella kouluaikana. Koulun järjestämiä tilaisuuksia ovat opiskelijoiden vanhemmille järjestettävät tilaisuudet sekä kouluyhteisön vapaa-ajan toiminta.

3. Lukion työjärjestyksen noudattaminen

Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ja erityisohjeissa ilmoitettuina aikoina.

Kännykän häiritsevä käyttö oppituntien aikana on kielletty. Päällysvaatteet jätetään naulakkoon oppituntien ja ruokailun ajaksi. Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja ja annostellaan ruokaa lautaselle sen verran kuin syödään.

Koulutyöhön kuulumattomien henkilökohtaisten tavaroiden ja arvoesineiden tuonti kouluun ei ole suositeltavaa. Koulu ei vastaa kouluun tuoduista tavaroista.

Välitunnit ja taukotunnit voi viettää asiallisesti käyttäytyen sisällä tai ulkona. Jos opiskelija poistuu koulun alueelta, siitä ei saa koitua häiriötä ympäristön asukkaille eikä virastojen ja liikelaitosten työntekijöille.

Koulun alue tulee pitää siistinä ja viihtyisänä. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.

 Järjestyshäiriön, aineellisen vahingon tai tapaturman sattuessa on siitä ilmoitettava viipymättä joko rehtorille, talonmiehelle, jollekin opettajalle, terveydenhoitajalle tai kansliaan sekä tarvittaessa ryhdyttävä rajoittamaan vahinkoa ja antamaan ensiapua.

Opiskelija saa olla poissa koulusta sairauden tai muun siihen verrattavan syyn takia sekä luvan saatuaan. Hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon voi antaa seuraavan tunnin opettaja, jos kysymys on tämän tunnin poissaolosta, ryhmänohjaaja, jos poissaolo kestää enintään kolme päivää ja muutoin rehtori. Ellei lupaa ole voitu ennakolta pyytää, tulee poissaolosta ilmoittaa mahdollisimman nopeasti ryhmänohjaajalle. Poissaolot selvitetään kunkin kurssin osalta kurssin opettajalle. Ryhmänohjaaja voi pyytää kirjallisen selvityksen opiskelijan huoltajalta.

4. Liikenne

Koulumatkoilla ja koulun järjestämillä retkillä, jotka suoritetaan polkupyörällä, suositellaan pyöräilykypärän käyttöä.

Koulumatkaliikenteessä tulee noudattaa yleisiä liikennesääntöjä ja varovaisuutta.

Kulkuvälineet pysäköidään niille osoitetuille paikoille. Moottoriajoneuvolla ajo koulun sisäpihalle on kielletty.

5. Vapaa-ajan toiminta

Lukiolain 31. § mukaan jokaisella oppilaitoksella tulee olla opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta, jonka tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä ja käyttää puhevaltaa. Opiskelijakunnalla tulee olla hallitus, joka valitaan vuosittain opiskelijakunnan kokouksessa. Hallituksen jäsenet eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, mitä he ovat saaneet tietää opiskelijoiden, henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

Oppilaskunta tai yksittäiset kouluyhteisön jäsenet voivat perustaa lukion kasvatustavoitteiden mukaisia järjestöjä, yhdistyksiä tai kerhoja, jotka voivat kuulua valtakunnallisiin ja paikallisiin järjestöihin.

Perustettava järjestö, yhdistys tai kerho laatii itselleen säännöt, jotka se esittää rehtorille vahvistamista varten. Jokaisella perustetulla järjestöllä, yhdistyksellä tai kerholla tulee olla nimetyt, vastuulliset toimihenkilöt ja sen toimiessa koulun tiloissa tulee noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä niiden tulee varautua riittäviin toimiin järjestyksen ylläpitämiseksi. Tilaisuuksien järjestämisajankohdasta, paikasta ja tavasta tulee sopia rehtorin kanssa.

Koulun tiloja voidaan käyttää opiskelijoiden ja opettajien vapaa-ajan harrastuksiin koulun työajan ulkopuolella niissä rajoissa, jotka rehtori asettaa ottaen huomioon koulun henkilökunnan työaikoja koskevat määräykset. Tiedotukset ja kuulutukset asiallisen informaation levittämiseksi ovat sallittuja.

6. Työrauhan ylläpitaminen

Lukiolain 25. § mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Lukiolain 26. § mukaan opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen (26 b §).

Opiskelija ei saa esiintyä päihtyneenä eikä huumeiden vaikutuksen alaisena koulun tiloissa eikä tuoda huumaavia aineita kouluun. Tupakanpoltto on kielletty koulualueella kouluaikana.

7. Arviointi

Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, opiskelija voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus voi, jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

 


Wilma 

Lukio Facebookissa

 

Someron lukion yhteystiedot

Someron lukio
Kiiruuntie 4
31400 Somero

Rehtori Merja Klemola
p. 044 7791 260

Vararehtori Sirpa Rietz
p. 040 1268 263

Opinto-ohjaaja Heini Kelosaari
p. 044 7791 262

Opettajat, p. 040 1268 255
Kanslia, p. 040 1268 251